Сфери на дейност

Адвокатско дружество „Караколева-Лещева и партньори“ предлага пълен обем правни услуги, представлява и съветва местни и чуждестранни клиенти в следните сфери на дейност, включително и осъществяване на процесуално представителство относно същите в държавни и арбитражни съдилища и водене на изпълнителен процес.

Търговско право

 • Регистрация на търговски дружества, изменения на вписани обстоятелства в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел;
 • Прекратяване и ликвидация на търговски дружества;
 • Оспорване и обжалване на актовете на органите на търговските дружества;

Облигационно право

 • Изготвяне на предварителни и окончателни (покупко-продажба на движими и недвижими вещи, замяна, прехвърляне на имот, дарение и спонсорство, наем и аренда, заем и заем за послужване и др.);
 • Изготвяне на пълномощни, споразумения, рамкови договори и общи условия;

Вещно право

 • Пълна проверка на статус на недвижим имот преди закупуване;
 • Съдействие за снабдяване с документи относно проверка на статуса на недвижим имот – скици/схеми, удостоверения за данъчна оценка, удостоверения за вписвания и др.;
 • Изповядване на сделки пред нотариуси;

Административно и Данъчно право

 • Оспорване на административни актове по административен и по съдебен ред;
 • Обжалване на откази за издаване на административни актове;
 • Консултации относно Закона за данъка върху добавената стойност и Закона за корпоративно подоходно облагане;