Административно и Данъчно право

  • Оспорване на административни актове по административен и по съдебен ред;
  • Обжалване на откази за издаване на административни актове;
  • Консултации относно Закона за данъка върху добавената стойност и Закона за корпоративно подоходно облагане;
  • Консултиране във връзка с режими за данъчни облекчения.