Вещно право

  • Пълна проверка на статус на недвижим имот преди закупуване;
  • Съдействие за снабдяване с документи относно проверка на статуса на недвижим имот – скици/схеми, удостоверения за данъчна оценка, удостоверения за вписвания, отбелязвания и заличавания, документи за собственост и др.;
  • Изповядване на сделки пред нотариуси;
  • Пълно правно обслужване на жилищни комплекси от затворен тип;
  • Защита на правото на собственост и другите вещни права;
  • Доброволна и съдебна делба на имущество;
  • Учредяване на право на строеж, право на ползване, надстрояване, пристрояване, сервитути;
  • Вписване и поправка на факти и обстоятелства в имотния регистър;