Облигационно право

  • Изготвяне на предварителни и окончателни (покупко-продажба на движими и недвижими вещи, замяна, прехвърляне на имот срещу задължение за издръжка и гледане, дарение и спонсорство, наем и аренда, заем и заем за послужване, поръчка, услуга, поръчителство, цесия и др.);
  • Изготвяне на пълномощни, споразумения, рамкови договори и общи условия;