Търговско право

  • Регистрация на търговски дружества, изменения на вписани обстоятелства в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел;
  • Прекратяване и ликвидация на търговски дружества;
  • Оспорване и обжалване на актовете на органите на търговските дружества;
  • Защита на членство, правоприемство на имуществени дялове в търговски дружества;
  • Изготвяне на документи във връзка със сливане, вливане, разделяне и отделяне на търговски дружества;
  • Изготвяне на договори по отделните видове търговски сделки (търговска продажба, продажба на публичен търг, дистанционна и транзитна продажба, продажба на изплащане и продажба с предварително плащане, лизинг, комисионен договор и др.);
  • Изготвяне на ценни книги и реализация и защита на правата на приносителите на ценни книги;