Адвокатско дружество „КараколеваЛещева и партньори“

Сфери на дейност

Търговско право

 • Регистрация на търговски дружества, изменения на вписани обстоятелства в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел;
 • Прекратяване и ликвидация на търговски дружества;
 • Оспорване и обжалване на актовете на органите на търговските дружества;

Облигационно право

 • Изготвяне на предварителни и окончателни (покупко-продажба на движими и недвижими вещи, замяна, прехвърляне на имот, дарение и спонсорство, наем и аренда, заем и заем за послужване и др.);
 • Изготвяне на пълномощни, споразумения, рамкови договори и общи условия;

Вещно право

 • Пълна проверка на статус на недвижим имот преди закупуване;
 • Съдействие за снабдяване с документи относно проверка на статуса на недвижим имот – скици/схеми, удостоверения за данъчна оценка, удостоверения за вписвания и др.;
 • Изповядване на сделки пред нотариуси;

Административно и Данъчно право

 • Оспорване на административни актове по административен и по съдебен ред;
 • Обжалване на откази за издаване на административни актове;
 • Консултации относно Закона за данъка върху добавената стойност и Закона за корпоративно подоходно облагане;

За адвокатското дружество

Адвокатско дружество „Караколева-Лещева и партньори“ предоставя първокласни юридически услуги на местни и чуждестранни клиенти. Екипът ни е съставен от висококвалифицирани специалисти, което ни позволява да осигурим бързо и ефективно разрешаване на правните казуси при максимална защита на интересите на клиентите си и стриктно спазване на конфиденциалността. В работата си се водим от опита, традицията и добрите практики.

Основните ни сфери на дейност са облигационно и търговско право, вещно право, право на интелектуалната собственост, данъчно и административно право, международно частно право.

Нашият екип

Адвокат Людмила Караколева – Лещева

Адвокат Людмила Караколева-Лещева е основател и съдружник в Адвокатско дружество „Караколева-Лещева и партньори“.

Адвокат Атанас Лещев

Адвокат Атанас Лещев е основател и съдружник в Адвокатско дружество „Караколева-Лещева и партньори“.

Адвокат Венцислав Иванов

Адвокат Венцислав Иванов е част от екипа на „Караколева-Лещева и партньори“ от 2020г.

Правно обслужване на цялостната търговска дейност

Пълен набор от правни анализи и проверки

Правни консултации спрямо Вашите нужди

Участие в търговски и нетърговски преговори

Правна защита пред съдебни органи

Представителство пред извънсъдебни институции и трети лица

Da mihi factum, dabo tibi ius